Ettevõtluse Auhind 2010 kategooriate kriteeriumid

Välisinvestor 2010 kriteeriumid

Eesmärk
Kategoorias „Välisinvestor 2010” tunnustatakse Eestis tegutsevat ettevõtet, kes on eriliselt silma paistnud Eestisse tehtud otsese välisinvesteeringute mahuga ning panusega Eesti majandusellu uute tehnoloogiate ning ärimudelite rakendamise ja kõrge kvalifikatsiooniga töökohtade loomise läbi.


Sobivad kandidaadid
Kandideerima sobivad kõik Eesti äriregistris registreeritud ning Eestis tegutsevad ettevõtted, milles väliskapitali osalus on vähemalt 50%.


Vaadeldavad valdkonnad on:
- pikaajaline välisinvestor (investeerinud Eestisse vähemalt kolmel aastal)
- aasta välisinvestor (suurim välisinvesteerija aastatel 2009/2010)
- arendav välisinvestor (suurimad R&D ning personali arenduskulud aastatel 2009/2010)

Kriteeriumid
1. Eestis tegutsemise ajal tehtud (kogu)investeeringu suurus (20%):
- aktsia- või osakapital
- reinvesteeritud tulu
- muu kapital (sh. investori poolt ettevõttele antud laenud, kaubakrediit, väärtpaberid)
2. Investeeringud tehnoloogiasse, sh. infotehnoloogiasse aastal 2009 (10%)
3. Investeeringud töötajate väljaõppesse ja koolitusse aastal 2009 (10%)
4. Arenduskulude (R&D) osakaal üldkuludest (20%)
5. Ekspordi osakaal netokäibest (20%)
6. Lisandväärtus töötaja kohta (10%)
7. Uute toodete/teenuste osakaal tooteportfellis aastal 2010 (10%)


Hindamine
Ettevõtte andmeid võrreldakse iga kriteeriumi ning selle osakaalu arvestades ning moodustatakse pingerida. Pingereast nimetab EAS rahvusvahelistumise divisjon vajadusel täiendavalt eksperte kaasates 3 nominenti, kelle igaüks esindab ühte valdkonda. Nominentide hulgast valib võitja konkursi „Ettevõtluse Auhind 2010” žürii.


Innovaator 2010 kriteeriumid

Eesmärk
Tunnustada ja tuua teistele innustuseks ettevõtjaid, kellel on suur potentsiaal saavutada majanduslikku edu läbi rakendanud uuendusliku toote, teenuse või ärimudeli.


Sobivad kandidaadid
Kandideerima sobivad Eesti äriregistrisse kantud ettevõtete poolt aastatel 2009 - 2010 turule toodud ja kasutusele võetud uuendused, mis sisaldavad endas uuenduse välja töötanud ettevõtte jaoks uusi tehnoloogilisi lahendusi, protsesse, ärimudeleid. Esitatava uuenduse arendustöö võib olla toimunud ka enne aastat 2009.
Soovime leida parimad järgmistes alamkategooriates:
1. Majanduslikku edu saavutanud innovaatiline toode, teenus või tehnoloogia;
2. Majanduslikku edu saavutanud ärimudeli innovatsioon (organisatsiooni või protsesside ümberkorraldus või uuendus);
3. Uuendus (sh. toode teenus, ärimudel, tegu, tehnoloogia jne), mis omab majanduslikku potentsiaali.


Esitatav uuendus peab olema vähemalt osaliselt olema välja töötatud ettevõtte enese poolt, juba olemasoleva tehnoloogia täiendava lisandväärtuseta rakendamine ei ole konkursil osalemiseks piisav uuendus.

Iga äriühing saab konkursil osaleda ka rohkem kui ühe uuendusega, sellisel juhul käsitletakse iga uuendust eraldi kandidaadina.

Kui konkursile esitatav uuendus on välja töötatud mitme partneri koostööna, siis peab konkursil osalev ettevõte olema kas näiteks toote turustaja või peab tal olema õigus vähemalt 10% toote turustamisel saadavast tulust.

Kriteeriumid
1. Uuenduslikkus
Selle kriteeriumi all hinnatakse:
- kui unikaalne ja väärtuslik on uuendus ning milline on tarbijale loodav lisandväärtus
- uuenduse hinna suhe loodavasse lisandväärtusse, uuenduse konkurentsieelis ning konkurentsivõimelisus võrreldes konkureerivate ja samalaadsete uuendustega
- kui suur on uuenduse ajaline edumaa konkurentidega võrreldes


2. Turupotentsiaal
Selle kriteeriumi all hinnatakse:
- kui mitmele turule tänu oma uuendusele sisenetakse, kui suured ning millise kasvupotentsiaaliga need turud on
- kui suur on ettevõtte tegevusvaldkonnas turu kogumaht ning kui suure osa võiks ettevõte tänu oma uuendusele sellest potentsiaalselt haarata
- ekspordipotentsiaal, rahvusvaheline konkurentsivõime

3. Ettevõtte üldine võimekus (sh finantsnäitajad ning üldised innovatsioonitulemused)
Selle kriteeriumi all hinnatakse:
- uue toote või teenuse osakaal kogukäibest
- uue toote või teenuse realiseerimise netokäive
- (kui tegu ei ole toote või teenusega, siis) kui suur on ettevõtte kulude kokkuhoid/tootlikkuse kasv tänu uuendusele
- krediidireiting
- varasem kogemus


Hindamine
Konkursile esitatud uuendusi hindab esmalt EASi innovatsiooni divisjon, kaasates vajadusel erialaorganisatsioone ning eksperte. Hindamisel arvestatakse esitatud toote, teenuse, protsessi või ärimudeli originaalsust, majanduslikku edu või potentsiaali ning positiivset mõju Eesti ühiskonnale.


Uuendusi hinnatakse eksperthinnangute alusel arvestades asjakohaseid kriteeriume, nt turupotentsiaali ei saa otseselt arvestada ärimudeli uuenduse puhul. Valitakse välja kolm uuendust (üks igas alamkategoorias), mille hulgast valib tiitli Innovaator 2010 võitja välja konkursi Ettevõtluse Auhind 2010 žürii.


Turismi Uuendaja 2010 kriteeriumid

Eesmärk
Tunnustada ning seada teistele eeskujuks ettevõtteid, kes on oma tootevalikut täiendanud uuendusliku turismitoote/teenusega või on rakendanud uuenduslikke teenindusprotsesse mõjutades seeläbi kogu Eesti turismisektorit.

Sobivad kandidaadid
Kandideerima sobivad kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud, kes teenindavad turiste.


Teiste hulgas sobivad kandideerima majutusettevõtted, aktiivse puhkuse teenuse pakkujad, muuseumid, vaatamisväärsuste ja turismiatraktsioonide haldajad, meelelahutus- või spordiürituste korraldajad, kohalikud omavalitsused jne.

Konkursile esitatav uuenduslik toode, teenus või protsess peab olema selline, mida pole Eestis varem pakutud ega kasutatud, ning on kandidaadi poolt turule toodud ja rakendatud 2009. aastal ja see on olnud aktiivselt turul vähemalt üks aasta.

Iga äriühing saab konkursil osaleda ka rohkem kui ühe toote või teenusega, sellisel juhul käsitletakse iga toodet ja teenust eraldi kandidaadina.

Kui konkursile esitatav toode või teenus on välja töötatud mitme partneri koostööna, siis peab konkursil osalev ettevõte olema kas toote turustaja või peab tal olema õigus vähemalt 10% toote turustamisel saadavast tulust.

Kriteeriumid
1. Toote, teenuse või teenindusprotsessi uuenduslikkus ja pidev arendustegevus (35%)
- kas toode või teenus mitmekesistab Eesti turismitoodete valikut
- teenindusprotsessi (sh. müügitegevuse) uuenduslikkust
2. Säästva turismi põhimõtete järgimine (10%)
- kultuuri, rahvuse, traditsioonide, elulaadi, ja nende elementide pakkumine koostöös piirkonna elanike ja ettevõtetega
- ökoloogilise tasakaalu säilitamine ja regioonide eripära ning kohalike elanike huvide arvestamine
3. Toote, teenuse või teenindusprotsessi rahvusvaheline konkurentsivõime (15%)
- milline on esitatud toote või teenuse potentsiaal rahvusvahelisel turul
4. Kvaliteedi- keskkonnajuhtimissüsteemide olemasolu või nende põhimõtete rakendamine (15%)
- toimiv kvaliteedijuhtimissüsteem
- järjepidev personaliarendus ning motivatsioonisüsteem
- keskkonnasäästlik majandamine
5. Mõju piirkonnale ja koostöö teiste ettevõtetega (25%)
- teenust osutatakse koostöös teiste ettevõtetega
- turundustegevus toimub koostöös teiste ettevõtetega


Hindamine
Konkursile esitatud uuendusi hindab esmalt EASi turismiarenduskeskus, vajadusel kaasates erialaorganisatsioone ning täiendavaid eksperte. Kandideerivaid tooteid ja teenuseid hinnatakse igat kriteeriumit osakaale arvestades eksperthinnangu alusel. Valitakse välja kolm uuendust, mille hulgast valib Turismi Uuendaja 2010 võitja konkursi Ettevõtluse Auhind 2010 žürii.


Eksportöör 2010 kriteeriumid

Eesmärk
Kategoorias „Eksportöör 2010” tunnustatakse Eestis tegutsevaid edukalt eksportivaid ettevõtteid ning innustada ettevõtjaid arendama võimalikult suure lisandväärtusega eksporti.

Sobivad kandidaadid
Kandideerima sobivad tooteid või teenuseid eksportivad ning hiljemalt 01.01.2008.a. Eesti äriregistrisse kantud äriühingud. Peamiste valdkondadena vaatleme:
1. edukas alustav eksportöör – eksportöör, kes ületas 2009. a ekspordikäibes esmakordselt 2 miljoni krooni piiri;
2. edukas väikeeksportöör – ettevõtted, milles töötab kuni 49 töötajat;
3. edukas suureksportöör – suure eksportkäibega ettevõtted


Kandideerida ei saa põhitegevusena kaubandusega tegelevad ettevõtted.

Kriteeriumid
1. Eksport
Võrdselt hinnatakse kahte järgmist ekspordinäitajat:
- Ekspordi absoluutne maht (EEK)
- Ekspordikäibe kasv eelmise majandusaastaga võrreldes (%)
2. Lisandväärtus töötaja kohta
3. Arendustegevus

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest
- uudne turunduskontseptsioon
- tehnoloogia arendus
- personali arendus
- strateegia/ärimudeli arendus
- tootearendus
- uute turgude leidmine
- arendus muus valdkonnas

Hindamiskriteeriumide osakaal:
- eksport 30%;
- lisandväärtus 30%;
- arendustegevus 40%.


Hindamine
Ettevõtte andmeid (2008.a ja 2009.a andmed) võrreldakse iga kriteeriumit ning selle osakaalu arvestades ning valitakse välja iga valdkonna parim ehk kokku 3 kandidaati, kellest igaüks esindab ühte järgmistest valdkondadest:
- alustav eksportöör
- väikeeksportöör
- suureksportöör


Väljavalitud kandidaadid esitatakse võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2010” žüriile.

Aasta Areneja 2010 kriteeriumid

Eesmärk
Tunnustada hiljuti alustanud ning hästi arenenud ettevõtteid ning innustada alustavaid väikeettevõtteid jätkuvalt arenema ja kasvama.

Sobivad kandidaadid

Kandideerima sobivad Eesti äriregistrisse kantud äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle:
- majandustegevuse algus jääb ajavahemikku 01.07.2006-30.06.2008.
- 2009.a. müügitulu oli vähemalt 3 miljonit krooni


Kandidaate vaadeldakse kolmes valdkonnas:
- tootmisettevõte
- teenindusettevõte
- toitlustusettevõte


Kriteeriumid
1. Majandustulemused (25%)
Hinnatakse käivet, käibe kasvunäitajaid, ekspordi osakaal
2. Turundus ja turud (20%)
Turundustegevuse süsteemsus nii sise- kui välisturul, konkurentide tundmine, kliendiriskid
3. Tootearendus (20%)
Aktiivsus uuenduste otsimisel, kvaliteediprogrammides osalemine, tagasiside kogumine
4. Personal (20%)
Töökohtade loomine, töötajate väärtustamine, organisatsiooni arendamine
5. Investeeringud (15%)
Investeeringute otstarbekus, investeerimissuutlikkus, järjepidevus


Hindamine
Kandidaatide hindamine toimub kolmes etapis:

  1. Esimeses etapis hindab kandidaate EASi alustavate ettevõtete divisjon nii, et iga kandidaadi puhul hinnatakse igat kriteeriumit 10-pallisel skaalal. Saadud hinded korrutatakse läbi vastava kriteeriumi osakaaluga ning liidetakse.
  2. Esimese etapi tulemusel selgunud 20 (kahekümnele) parimale teostatakse diagnostiline audit, mille tulemusel valib EASi alustavate ettevõtete divisjon välja kolm Aasta Areneja 2010 nominenti. Auditi tulemusel saab kandidaat sõltumatu ekspert-tagaside oma tegevuse kohta.
  3. Nominendid valitakse välja nii, et igaüks esindaks ühte järgmistest valdkondadest
    a. Tootmisettevõte
    b. Teenindusettevõte
    c. Toitlustusettevõte
  4. Ettevõtluse Auhind 2010 žürii valib kolme parima hulgast Aasta Areneja 2010

Disaini Rakendaja 2010 kriteeriumid

Eesmärk
Kategoorias tunnustatakse Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kes on saavutanud majanduslikku edu originaalse disainiloomingu rakendamisest oma strateegias, juhtimises ja protsessides ning seeläbi innustada Eesti ettevõtjaid läbimõeldud ja süsteemsele koostööle Eesti disaineritega.

Sobivad kandidaadid

Kandideerima sobivad kõik eesti ettevõtted, kelle toote või teenuse oluliseks komponendiks on disain ning kes on vähemalt alates 2005. aastast rakendanud disainerite originaalloomingut ning saavutanud seeläbi majanduslikku edu.

Kriteeriumid
1. Disaini teadlik rakendamine
Hinnatakse, kas koostöö disaineritega on pidev ja arenev, kuivõrd on disainiprotsess integreeritud nii toodete kui teenuste arendusse.


2. Toote/teenuse ekspordipotentsiaal
Hinnatakse, millist mõju avaldab disaini kasutamine ettevõtte toodete/teenuste ekspordipotentsiaalile ja –näitajatele, sh sobivust võimalike kasutajate soovide-nägemustega ehk kasutajapõhist innovatsiooni.


3. Finantsnäitajad ja disaini rakendamise mõju ettevõtte majandustulemustele.
Hinnatakse ettevõtte traditsioonilisi majandusnäitajaid (käive, kasum, lisandväärtus) ning seda, kuidas on mõjutanud majandustulemusi disaini rakendamine (disaini kaasav arendustegevus).

Hindamine
Ettevõtte andmeid lähtuvalt kirjeldatud kriteeriumidest analüüsib EASi ettevõtete võimekuse divisjon kaasates selleks täiendavalt valdkonna eksperte. Analüüsi tulemusel valitakse välja 3 parimat. Väljavalitud kandidaadid esitatakse võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2010” žüriile.