Turundusstrateegia loomine on üks olulisemaid viise, millega reklaamiagentuurid aitavad firmadel teiste seas esile tõusta. See hõlmab pikaajaliste plaanide tegemist vastavuses ettevõtte eesmärkidega. Nende saavutamiseks on tarvis valida konkreetsed tegevused, mis tõstavad turul toodete ja teenuste nähtavust ning müüginumbreid.

Esmalt on oluline läbi mõelda toote positsioneerimine turul, et muuta end atraktiivseks klientidele ning tekitada lojaalsust. Positsioneerimise tarbeks on tarvus omakorda imidž, mida soovitakse luua. See hõlmab nii sõnumite stiili kui sisu, sihtrühma kui ka turunduskanaleid.

Turunduse neli põhielementi kasumi ja müükide kasvu tõhustamiseks on:

 • Tootestrateegia
 • Hinnastrateegia
 • Tarnestrateegia
 • Reklaamistrateegia

Turundusstrateegia vs turundusplaan

Strateegia koostamisel peab silmas pidama turunduse eesmärke, kuna strateegiavalik sõltubki just tulemustest, mida näha tahakse. Ühtlasi tuleb arvestada ka sihtturu, konkurentsi ja olemasolevate vahenditega.

Enne strateegia formuleerimist võiks strateegia ning plaani vahe aga selge olla, kuna vastasel juhul võib arusaamatusi tekkida. Strateegia ja plaan käivad omavahel küll käsikäes, aga on erineva sihiga.

Turundusstrateegia

Strateegia on ettevõtte suurem visioon, kuidas jõuda oma sihtrühmani ning konverteerida nad ostateks klientideks. Turundusstrateegia defineerib ettevõtte pakutava väärtuse, põhisõnumi, sihitava kliendi ning muud taolised üldisema pildi arusaamad.

Strateegia peab sõnastama potentsiaalse kliendi vajadused, soovid, lahendamata probleemid, kombed jmt, et aru saada, kuidas oma toodet või teenust nende jaoks “pakendada”.

Turundusplaan

Turundusplaan toob välja viisid ehk sobilikumad turunduse tüübid, millega neid eesmärke saavutada ning kaardistab ära sammud, mida sinna jõudmiseks tarvis teha.

Näide

Eesmärk: hõivata suurem turuosa

Strateegia: Siseneda uude turusegmenti

Turundusplaan: Luua turunduskampaania, mis jõuab valitud sihtrühmani ning keskendub oma sõnumiga just neile.

Kuidas luua efektiivne strateegia?

Efektiivse strateegia loomiseks on esmalt vaja aru saada, mida teevad konkurendid. Selle põhjal on võimalik mõista, kuidas eristuda. Ehk mida sa pakud, mida nemad ei paku.

Seejärel tuleks oma sihtrühm täpselt kaardistada, alates vanusest, soost kuni väärtushinnanguteni välja. See maalib hea pildi vajadustest, mida sinu toode või teenus suudab rahuldada. Ning miks, kuidas ja kus seda teha.

Turundusstrateegiaid on võimalik mitmel viisil läbi viia, seega tuleks vähemalt esialgu keskenduda kõikidele variantidele (nii traditsiooniline kui digiturundus).

Määra soovitud tulemused ja sõnasta protsess:

 • Analüüsi turgu: leia sihtrühm ja konkurendid. Mõtle, mida peaksid optimeerima ning mis on juba käesoleval hetkel sinu tugevateks külgedeks.
 • Sea eesmärgid: millist imidžit soovid ja suudaksid luua? Millised on eesmärgid müügis? Mõtle, mis ajaraamis oleks neid võimalik saavutada.
 • Pane taktika paika: pärast turu uurimist tuleks luua samm-sammuline plaan vastavuses strateegiaga
 • Mõõtmine: defineeri, millised mõõdetavad tulemused vastavad seatud eesmärkidele ja nende vahepealsetele sammudele, et neid pidevalt mõõta ning läbi itereerimise tulemusi parendada.

Erinevad strateegiad

Segmenteerimine

See strateegia selgitab välja, millised on olemasolevad segmendid turul. Tüüpiliselt saab need klassifitseerida kolmeks tüübiks:

 • Selgelt eristuvad. Iga segmendi jaoks luuakse erinev lähenemine ja positsioneerimine. Selle strateegia kulukus on suurim, kuid aitab samas ka lähemale igale segmendile, sest nende soovid erinevad.
 • Eristumata. Leitakse küll segmendid, kelle soovid on erinevad, aga neile lähenetakse sama pakkumusega, et saada võimalikult palju kliente ilma suurt kulu erinevate kanalite ja reklaamide tarbeks.
 • Üks segment. Valitakse välja vaid üks turusegment, kellel keskenduda. See aitab luua ühe fookusega turunduskampaania, mille eesmärk on kindlalt sihtrühma konverteerida. Eriti sobilik alustavale ettevõttele, et raisata vähe ressursse ning noppida esmalt nö madalad õunad.

Segmenteerimise strateegia baseerub turu-uuringul, et teha otsused reaalse turu seisukorra pealt.

Brändi positsioneerimine

See strateegia defineerib, millisena tahetakse oma brändi valitud segmentidele näidata ning millise mulje tahame kliendi jaoks kujundada. Selle saavutamiseks tuleks vaadata konkurente ning otsustada, mis viisil seda teha – kas toote pakendi, brändi imidži, toote omaduste ning kasutusvaldkondade või kõige sellega.

Põhilised viisid omad positsiooni tekitamiseks on:

 • Kasu. Toote positsioneerimine läbi selle kasulike omaduste.
 • Kvaliteet/hind. Parima kvaliteedi pakkumine vastavalt hinnaklassile.
 • Omadused. Positsioneerimine läbi toote omaduste, mis erinevad teistest turul saadavatest toodetest.
 • Kasutusviisid. Toote eristumine läbi selle kasutusviiside.
 • Kategooria. Võimalik on valida mingi kategooria, kus oma toode liidriks suruda.
 • Konkurendid. Üks tavalisemaid strateegiaid, kus keskendutakse peamiste konkurentide tegevusele ning eristutakse neist läbi võrdluse.

Funktsionaalne strateegia

See strateegia koosneb mitmest osast, mida tuntakse ka kui 4 P-na. Neli elementi töötavad koos, et saavutada soovitud tulemused turunduses. Ning nendeks on toode, hind, tarne ja reklaam.

 • Toode. Bränd, imidž, garantii, järelteenused jmt.
 • Hind. Maksegraafik, hinnamuutused, allahindlused jmt.
 • Tarne. Pakendamine, hoiustamine, tellimuste haldamine, inventari haldus, müügikohad, transport jne.
 • Reklaam. Sise- ja väliskommunikatsioon, meedia jne.

Konkurentsikeskne

See strateegia keskendub konkurentsile ning sellele, kuidas end nende suhtes positsioneerida.

 • Kui oled neist ülal, siis tuleb seda positsiooni hoida
 • Kui oled all, siis tuleb oma positsiooni tugevdada
 • Kui oled all, võib ka sinna jääda juhul, kui järgmise sammu tegemine nõuab ebamõistlikult palju ressursse, mida saaks paremini kasutada muude eesmärkide saavutamiseks.

Lojaalsus

See strateegia keskendub klientide lojaalsusele, et vältida konkurentide manu sattumist. Meetmed selle saavutamiseks on hea klienditeenindus, abivalmidus, pildis püsimine, kinkide ja soodustuste pakkumine jne.

Sisuturunduslik strateegia

See strateegia keskendub sisu tootmisele nii artiklite, infograafikute, e-raamatute jmt näol. Üks tavalisemaid viise on blogi pidamine, kus saab:

 • Avaldada uudiseid ettevõtte ja toodete kohta
 • Rääkida oma kliendi probleemidest ja nende lahendustest läbi oma toodete
 • Kasutada case study‘sid, et näidata, kuidas teised teie tootest kasu lõikavad.

Otsereklaam

Otsereklaamiks on näiteks helistamine. Selle suurimaks plussiks on personaalsus, mida reaalse abi pakkumise puhul klient kõrgelt hinnata võiks.

Digiturundus

Digiturundusel on väga palju plusspooli, kuna võimaldab klienti sisuliselt päeva lõikes pidevalt püüda. Kuna digiturundus on üsna nüansirohke, on see ka üks peamisi põhjuseid reklaamiagentuuri palkamiseks.

Digiturunduse strateegia loomisel tuleks arvestada:

 • Makstud turundus, mille eesmärgiks on tuua lehele inimesi, kes kohe ostust huvitatud.
 • E-mailindus, mis aitab väga täpselt sihtrühmi segmenteerida eelneva käitumise baasil.
 • Sotsiaalmeedia, mis võimaldab luua suure jälgijaskonna huvitava profiili loomise läbi.
 • SEO, mis toob ettevõtte välja esimeste tulemuste seas, kui keegi otsib oma probleemile lahendust läbi Google’i.

Kokkuvõtteks

Turundusstrateegia eesmärgiks on luua üheselt mõistetav suund, mida kõik firmasisesed üksused mõistavad. See koosneb:

 • Sihtrühmast, keda soovitakse kliendiks värvata
 • Positsioneerimisest turul
 • Funktsionaalsest strateegiast, kus määratakse toote omadused
 • Turundusele määratud kuludest

Kuigi see kõik nõuab põhjalikku uurimist ning teadlikku andmete töötlemist, siis on see väga tugev baas, et defineerida edasine tegevusplaan vastavalt tulemustele, mida soovitakse saavutada.

Jätke vastus